SPITALUL MUNICIPAL “ANTON CINCU” TECUCI scoate la CONCURS posturi de medici

SPITALUL MUNICIPAL “ANTON CINCU” TECUCI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile O.M.S.nr.869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

I. Posturi republicate:
– 1 Post Medic în specialitatea Medicină Internă
– 1 Post Medic în specialitatea Neurologie
– 1 Post Medic în specialitatea Obstetrica Ginecologie
– 1 Post Medic în specialitatea ATI

La concurs se pot prezenta medici rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea în care se publică postul.

II. Posturi publicate prima dată:
– 1 Post Medic specialist Boli Infecţioase
– 1 Post Medic specialist Neonatologie
– 1 Post Medic specialist Radiologie şi Imagistică medicală

La concurs se pot prezenta medici specialişti confirmaţi în specialitatea în care se publică postul. Înscrierile la concurs se fac la secretariatul spitalului în termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 lei şi se achită la sediul spitalului.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, copia actelor de stare civilă (naştere, căsătorie).

Toate documentele se prezintă în copie, însoţite de actele originale pentru conformitate.
Bibliografia, tematica şi informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0236.811 608, de la Biroul RUNOS sau de pe site-ul spitalului.
Posturile au fost deblocate în baza prevederilor OUG nr. 83/2014, art. 31 şi au fost avizate pentru scoatere la concurs de către Primăria Mun. Tecuci, prin adresa nr. 7375/R/PJ/06.09.2016.

Anunțul este online AICI

 

 

Scroll Up