În data de 29.08.2019,ora 1600, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiului Tecuci,   cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:  
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind acord de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului Urbanistic General al Municipiului Tecuci care se va transmite spre avizare instituțiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizată. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, prin S.C. ATRIA CONCEPT S.R.L. pentru o suprafață de 31,44 mp de teren (amplasare stâlp și rețea) situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 79 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 136,44 mp de teren (amplasare stâlp și rețea) situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării D-nei Bărbuță Adelina, ca urmare a promovării în grad profesional din funcția de consilier I în funcția de consilier I A, în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani, elevilor olimpici, care au obținut premii de excepție la Olimpiadele Școlare naționale și internaționale și cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceștia. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (septembrie 2019-noiembrie 2019). Descarcă documentul de AICI
 11. Informări, interpelări, petiții
 • Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.86 din 25.07.2019 privind Decizia nr.17/22.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.89 din 05.08.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.45094 din 01.08.2019 privind procesul – verbal de constatare nr.2078/28.06.2019 al Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.46151/R/06.08.2019 privind Raportul de follow-up nr.40174/05.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Punct de vedere al U.A.T. Municipiul Tecuci referitor la adresa nr.89/CL/05.08.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.90/07.08.2019 privind îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii a Serviciului Public de Salubrizare nr.35960/30.06.2017 aferenți trimestrului II, anul 2019 a Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.47748/14.08.2019 privind situația economica a Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.46065/06.08.2019 a Ministerului Sănătății privind petiția doamnei Valerica Măstăcan.
Scroll Up