Ședință ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 27 iulie ora 16:00

În temeiul art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 27.07.2016, orele 16:00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T.  Municipiului Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

   1.Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, a mandatului de consilier local in Consiliul Local al Municipiului Tecuci al d-lui Balanica Traian.
   2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.2 si art.3 din H.C.L.nr.373/18.12.2015 privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in Municipiul Tecuci, incheiate la data de 11.02.2010, pe o perioada de 3(trei) ani.
    3.Proiect de hotarare privind stabilirea cotei pentru autoritatile publice aplicate calculului chiriei aferente locuintelor pentru tineri cu varsta de peste 35 de ani.
   4.Proiect de hotarare privind reorganizarea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ de stat, locuinte sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum si a celor construite prin A.N.L.
    5.Proiect de hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentu tineri destinate inchirierii.
     6. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinta.
     7. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia.
     8.Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea U.A.T. Comuna Matca a unei suprafete de 400 mp.
     9. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al U.A.T.Municipiul Tecuci a suprafetei de 5953 mp.
     10. Proiect de hotarare privind exercitarea de catre Consiliul Local al Municipiului Tecuci a dreptului de preemtiune asupra imobilului situat in Tecuci, strada Victoriei nr.14, proprietatea numitilor  Marian Ioan Sorin, Marian Georgeta, Ivan Delia-Teodora.
    11. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului privind devierea instalatiilor existente afectate de lucrarea :”Desfiintare imobil – Str.Republicii,nr.23”.
    12.Proiect de hotarare privind inchirierea pajistilor permanente aflata in proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci, in anul 2016.
    13. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute, catre Filiala de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.Galati, pentru o suprafata de 12,5 mp de teren situata in Municipiul Tecuci, Str.Nicoresti, nr.63.
    14.Proiect de hotarare privind acceptarea comunei Brahasesti din Judetul Galati ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – Serviciul Regional Apa Galati.
   15.Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. 119 din 26.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
   16.Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr.90/05.07.2014, privind aprobarea cofinantarii pentru proiectul ,,Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata din Judetul Galati in perioada 2014-2020”.
   17.Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de sprijinire a Politiei Municipiului Tecuci in vederea intensificarii patrularii in cartierele marginase, pe anul 2016.
   18.Proiect de hotarare privind modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita.
   19.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea cainilor fara stapan pentru perioada august – decembrie 2016 din Municipiul Tecuci.
   20.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de activitati culturale al Municipiului Tecuci, aferent semestrului II al anului 2016.
   21.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T.Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016.
   22.Proiect de hotarare privind desemnarea domnului HOLBAN ANDREI, ca  reprezentant al municipiului  in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECOSERV” Galati.
   23.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea RAMPA RATES S.R.L.TECUCI.
    24.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ZOOLAND TEC S.R.L.TECUCI.
    25. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea PIETE PREST TEC S.R.L.TECUCI.
    26.Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ”Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 0 ) in comunitatile marginalizate”, Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv specific 4.2 – Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate.
     27. INFORMARI, INTERPELARI, PETITII.
Pentru descărcarea dispoziției in format .pdf click AICI
Sursa: municipiultecuci.blogspot.ro
Scroll Up