Convocarea Consiliului Local Tecuci în Ședință ordinară – 28.02.2018 ora 16.00

În data de 28.02.2018 ora 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, având următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2017.
Descarcă documentul de  AICI 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.
Descarcă documentul de AICI  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.
Descarcă documentul de AICI  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii Rampa Rateş S.R.L. Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente Serviciului de Administrare a domeniului public şi privat.
Descarcă documentul de AICI  

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente Serviciului de Administrare a Pieţelor şi Oborului Municipiului Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv la Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului şi a unor obligaţii ce revin Consiliului Local Tecuci în legătură cu Asociaţia SMURD Galaţi.
Descarcă documentul de AICI  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul Serviciului Public de Salubrizare a Municipiului Tecuci nr.35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr.96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci şi de completare a caietului de sarcini şi a Regulamentului de Salubrizare.
Descarcă documentul de AICI  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Compania de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru S.C. Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.
Descarcă documentul de AICI  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: ”Calitate şi performanţă în administraţia publică – Primăria Municipiului Tecuci”,cod SIPOCA 69 şi a cheltuielilor legate de proiect.
Descarcă documentul de AICI  

18. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiştilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2018.
Descarcă documentul de AICI  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil – Dacia Logan, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C..L. nr.238/2017.
Descarcă documentul de AICI  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei de Cultură Tecuci, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci.
Descarcă documentul de AICI  

 

22. Informări, interpelări, petiţii.

  •  Informare privind adresa înregistrată la Primaria Municipiului Tecuci sub nr.21702/14.02.2018 a Companiei de Utilităţi Publice Tecuci privind măsurile dispuse prin Decizia nr.37 /10.01.2018 şi Decizia nr.81/14.10.2014.
  •  Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.19029/08.02.2018 a Serviciului Monitorizare Servicii Publice Tecuci privind H.C.L.nr.29/30.01.2018.
  •  Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.17760/R/14.02.2018 a Biroului Fonduri Europene privind numărul cererilor de finanţare depuse în perioada 2012-2016.
  •  Informare privind adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.17761/R/20.02.2018 privind inventarul clădirilor din domeniul public şi privat care nu sunt ocupate în baza unui contract de concesiune, închiriere sau transmitere sub orice alt titlu.
Scroll Up