Convocare Ședință a Consiliului Local Tecuci – 30.09.2016 ora 16.00

La data de 30.09.2016 ora 16.00 are loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Tecuci în sala de ședințe a U.A.T.  Municipiului Tecuci, din str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1.Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept,inainte de termen,a mandatului de consilier local al dlui.Vasiliu Florin.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea reincadrarii doamnei Popovici Daniela-Cristina,ca urmare a promovarii in grad profesional din functia de consilier juridic  grad I, in functia de consilier juridic grad I A, in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului si a autorizatiei de functionare privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in Municipiul Tecuci.

5.Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor, pentru evaluarea finala a managerului institutiei publice de cultura – Biblioteca Municipala ”Stefan Petica” subordonata Consiliului Local Tecuci.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata a unor bunuri ce apartin Municipiului Tecuci.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci situat in strada Tineretului, nr.8
8.Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Spitalul Municipal ,,Anton Cincu”Tecuci a unui imobil.
9.Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia.
10. Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil situat in str.Malureni, nr.39 din domeniul public al Municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia.
 11. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului K8, situat pe strada Carol I, Tecuci.
12.Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160/07.11.2011 incheiat intre Municipiul Tecuci si Societatea ,,ZONE VERZI –TEC” S.R.L.Tecuci.
13. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de concesiune nr.103160/07.11.2011 incheiat intre Municipiul Tecuci si Societatea ,,ZONE VERZI –TEC” S.R.L.Tecuci.
14.Proiect de hotarare privind prelungirea transmiterii in folosinta gratuita Clubului scolar sportiv Tecuci a imobilului situat in str.Aleea Strandului, nr.1.
15.Proiect de hotarare privind preluarea si predarea bunurilor –mijloace fixe realizate in cadrul Proiectului ”Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare in aria de operare a Operatorului Regional Apa Canal Galati”.
16.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T.Municipiului Tecuci, pe anul 2016.
17.Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 3 si a Anexei 4 la HCL nr.34/27.07.2016 privind aprobarea programului de activitati culturale al Municipiului Tecuci,aferent semestrului II al anului 2016.
18 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ECOGROUP TEC S.R.L.Tecuci.
19. Proiect de hotarare privind acordul de Principiu al Consiliului Local al Municipiului Tecuci privind infiintarea buletinului informativ ,,INFO TECUCI”, in format electronic si letric.
 20. INFORMARI, INTERPELARI, PETITII.
• Informare privind raportul de activitate al Politiei Locale a Municipiului Tecuci.
• Informare privind ”Dispozitia obligatorie” nr.GLR IEF-549/06.09.2016 emisa in urma inspectiei economico-financiara desfasurata la Zooland Tec S.R.L.Tecuci de catre ANAF – Galati in perioada 15.07.2016 – 31.08.2016.
Scroll Up