Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară, în data de 28.07.2017, ora 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  28.07.2017 ora 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017. ( în lucru)
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei de habitat cu destinația de salubrizare în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de ( în lucru)
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2017. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din serviciile publice din subordinea Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de ( în lucru)
 5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile contractuale din cadrul instituțiilor de cultură subordonate Consiliului local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de ( în lucru)
 6.  Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei de evaluare și selecționare a programelor și proiectelor de interes public cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local conform H.C.L. nr.134/29.06.2017. Descarcă documentul de AICI
 7.  Proiect de hotărâre privind propunerea pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.138/2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 9.  Proiect de hotărâre privind acceptarea U.A.T. Comuna Grivița, județul Galați, în calitate de membru în A.D.I. – Serviciul Regional Apă Galați. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuințelor realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineret destinate închirierii (A.N.L). Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local pentru închirierea unei suprafețe de 24 mp teren pentru amplasarea unui chioșc alimentar, teren aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Colegiului Național Calistrat Hogaș din Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local pentru închirierea unei suprafețe de 60 mp teren aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Scolii Gimnaziale Ion Petrovici din Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci către domnul Anghel Neculai. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci către Apostu Nicuța și Apostu Alice-Raluca. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în Strada Ștefan cel Mare nr.21. Descarcă documentul de AICI
 16. Informări, interpelări, petiții

– Informare privind adresa înregistrata la Primaria Municipiului Tecuci sub nr.39174/13.07.2017 a Camerei de Conturi Galați și Raportul follow-up înregistrat sub nr.30781/09.06.2017 a Camerei de Conturi Galați.  Descarcă documentul de AICI

– Informare privind adresa înregistrata la Primaria Municipiului Tecuci sub nr.39175/13.07.2017 a Camerei de Conturi Galați și Raportul follow-up înregistrat sub nr.30782/09.06.2017 a Camerei de Conturi Galați.  Descarcă documentul de AICI

– Decizia nr.12 din 14.07.2017 si raportul de audit financiar ale Camerei de Conturi Galați.  Descarcă documentul de AICI

– Raport de audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara pentru perioada 10.01-31.12.2016 la UAT Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul de AICI

=======================================================

Ordinea de zi a fost completata cu urmatoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.70/31.03.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de către Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, reprezentat de organul său deliberativ — Consiliul Local Tecuci, referitor la stabilirea remuneraţiei, în cuantum de 1.300 lei/lună a lichidatorului judiciar la societăţile aflate în procedura de lichidare şi în care U.A.T. Municipiul Tecuci are calitatea de asociat majoritar. Descarcă documentul de AICI
 3. Informări, interpelări, petiţii.

– Raportul de activitate al Primarului municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

– Raport asupra activităţii asistenţilor personali pe semestrul I al anului 2017 — S.P.L.A.S Tecuci.  Descarcă documentul de AICI

Scroll Up