Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinara în data de 27.04.2017, ora 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinara, în data de  27.04.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri și modificarea Programului de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 Cap.2 art.1.6, abrogarea art.2 pct.2 din Cap.3-Anexa nr.4, abrogarea pct.XVI din Anexa nr.2 și abrogarea pct.1-nr.5 din Anexa nr.3din H.C.L. Tecuci nr.169 din 29.12.2016 care reglementează stabilirea  impozitelor și taxelor  locale pentru anul  fiscal  2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Municipiului Tecuci, Județul Galați. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal cuprinzând persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile organizat în data de 29.03.2017 și eliberarea atestatelor.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii activităților Serviciului Public de Salubritate aprobat prin H.C.L.nr.118/2013.

*** Erata la Proiectul de hotarare nr.5 

6. INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII.

–   Informare privind situația Contractului de Concesiune a Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Tecuci.

–   Informarea înregistrată la Consiliul Local Tecuci cu nr.132 din 20.04.2017 la Societatea ”Ecoprest Tec S.R.L.” Tecuci.

Scroll Up