Consiliul Local Tecuci este convocat în Ședință  Ordinară în data de 23 februarie 2017, de la ora 16.00

Consiliul Local Tecuci este convocat în Ședință Ordinară în data de 23 februarie 2017, de la ora 16.00

Convocarea Consiliului Local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 23.02.2017 ora 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă –CP4/2017 –Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii de asistență până la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Școala Prietena Ta –parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile.”

3. Proiect de hotărâre privind Aprobare Actualizare Strategie de dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017-2027;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele A.N.L.situate în Tecuci, str.Cpt. Gheorghe Decuseară nr.14.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situate în Municipiul Tecuci, str.Vânători nr.65.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a concesionării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri) aflate în proprietatea Municipiului Tecuci, str.Cuza Vodă.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil (teren) situat în str.Elena Doamna nr.8 din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul privat al acestuia.

9. Proiect de hotărâre privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2017.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160/ 07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”Zone Verzi– Tec” S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la școală, până la sfârșitul anului 2017.

12. Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe prin metoda indexării și înregistrarea rezultatelor în contabilitate.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Zone Verzi Tec S.R.L.Tecuci.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului defuncții și a grilei de salarizare a personalului societății ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului legal al U.A.T. domnului Ioniță Florian ca reprezentant al U.A.T. Tecuci în Adunarea Generală  la S.C.”Apă Canal” S.A.Galați.

16 .  INFORMĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII.

–  Informare privind măsurile dispuse de Curtea de Conturi a României, acțiunile întreprinse și propunerile pentru ducerea la îndeplinire a acestora, comunicate prin adresa înregistrată  sub nr.5730/PJ/16.02.2017 a Societății Zooland Tec S.R.L. Tecuci.
–   Informare privind adresa înregistrată la Primaria Municipiului Tecuci sub nr.5758/PJ/16.02.2017 a Cabinetului Individual de Insolvență Postolache Costel privind acțiunile întreprinse cu privire la S.C.Piețe-Zone Verzi S.A Tecuci.
–  Informare privind adresa înregistrată sub nr.41/10.02.2017 la Consiliul Local Tecuci, a Școlii Gimnaziale ”Ion Petrovici” Tecuci privind solicitare sprijinire asigurare transport elevi.
–  Informare privind adresa înregistrată  sub nr.2429/PJ/25.01.2017  la Primaria Municipiului Tecuci a Societătii Rampa Rates S.R.L. Tecuci, privind solicitare fonduri pentru reparații.
–  Informarea Directorului General al Societății Piete Prest Tec S.R.L.Tecuci înregistrată sub nr.44/14.02.2017, la Consiliul Local Tecuci.
–  Informare privind adresa înregistrată sub nr.5851/PJ/16.02.2017 a Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci privind modificarea organigramei societății.
Scroll Up