Concurs UAT Tecuci – 1 funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU BUGET–CONTABILITATE

Concurs UAT Tecuci – 1 funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU BUGET–CONTABILITATE

ANUNȚ

UAT Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada: 07.09.2016 ora 10,00, proba scrisă și 09.09.2016 ora 10,00, interviu, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă în structura organizatorică a UAT Municipiul Tecuci, respectiv :

1 funcție publică de conducere de ȘEF SERVICIU BUGET – CONTABILITATE
Candidații trebuie să îndeplinească  condițiile generale prevazute de art.54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2),cu modificările și completările ulterioare.

Pentru funcția publică de conducere de : Sef Serviciu Buget-Contabilitate:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență  în domeniul stiintelor economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,  management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii
– vechime în specialitatea postului: experienta in domeniul financiar-contabil-2 ani
– cunoștiințe de calculator nivel avansat;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a.

Pentru concursul de recrutare, funcție publica de conducere,  dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G.1173/2008 :
– copia actului de identitate;
– formularul de însciere, conform anexei nr.3 la H.G.nr.611/2008, modificată;
–  copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
–  cazier judiciar (acesta poate fi inlocuit cu o declaratie  pe propria raspundere, cu obligatia  de a completa dosarul cu originalul documentului pe parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor,  sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire)
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare:
– declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica .                    

Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite  de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate 

Selectarea dosarelor se va face in termen de 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs. Relații suplimentare se pot obține de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Comp. Gestiunea Resurselor Umane și a Funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a (26.08.2016) la Comp. Registratură –PF, secretar comisie, Chiriac Rodica, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Relații suplimentare se pot obține de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Comp. Gestiunea Resurselor Umane și a Funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Sursa: municipiultecuci.blogspot.ro

Scroll Up