Concurs Șef serviciu la Primăria Municipiului Tecuci

Concurs Șef serviciu la Primăria Municipiului Tecuci

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul Buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tecuci, judeţul Galaţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2016, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 25 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului:

1.Constituţia României
2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare
3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, actualizată
4.OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
5.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
6.Ordin nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
7.Legea nr.500 din 11 iulie 2002 (actualizată) privind finanţele publice
8.Legea nr.82 din 24 decembrie 1991, republicată, Legea contabilităţii.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Sursa: posturi.gov.ro

Scroll Up