Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil

Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil

Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil.
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia cametului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, 0 adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
f) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae;
Conditii generate de participare la concurs:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si,dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou finaciar-contabil sunt:
– studii superioare economice absolvite cu diploma de absolvire;
– operare pe calculator-nivel mediu;
– minim 2 ani vechime in functie de conducere.
Dosarele se depun la sediul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci pana cel tarziu 30.10.2014, ora 16.00. Concursul pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil se desfasoara dupa cum urmeaza:
1. Proba scrisa: 27.11.2014, ora 10°°;
2.Interviu: 28.11.2014, ora 9°°.
Bibliografia pentru ocuparea functiei contractuale de Sef birou financiar-contabil va fi afisata la sediul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci.Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, sau la telefon 0372727239.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up