Concurs pentru funcția de Secretar al municipiului la Primăria Municipiului Tecuci

 Concurs pentru funcția de Secretar al municipiului la Primăria Municipiului Tecuci

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constitutia Romaniei
-Lege nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2)
-Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala republicată, cu modificările şi completările ulterioare
-Legea nr.393/2004 privind statutul alesilor locali ,republicata cu modificările şi completările ulterioare
– OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-OG. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor;
– Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului (M.O. nr.557/2004)
-OG nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice cu modificarile si completarile ulterioare(M.O. nr. 68/2003);
– Lege nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Sursa: posturi.gov.ro

Scroll Up