Concurs – Îngrijitor și Taxator la PIETE PREST TEC SRL Tecuci

ANUNT

CONCURS OCUPARE POSTURI VACANTE

Subscrisa Societatea PIETE PREST TEC SRL, cu sediul administrativ in Tecuci, strada 13 Septembrie nr. 1B, organizeaza concursul pentru ocuparea, in conditiile legii, a urmatorului post vacant:

• lngrijitor

• Taxator

1. Conditii de inscriere la concurs:

1.(a) Conditii generale:

• Are cetatenie romana, sau a altui stat membru al Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

• Cunoaste limba romana scris si vorbit;

• Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

• Are capacitate deplina de exercitiu;

• Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pe care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

• lndeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

• Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau a unei fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsita cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

1.(b) Conditii specifice:

• Studii – absolvent al invatamantului general

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Legea 53 /24.01. 2003 Codul muncii – actualizat ă (drepturile si obligatiile salariatilor)

• lnterviu

2.Documente necesare participarii la concurs:

• Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;

• Copia actului de identitate;

• Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

• Copia carnetului de munca sau , dupa caz, adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate;

• Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

• Cazierul judiciar;

• Curriculum vitae.

3.Concursul consta in sustinerea unui interviu care se va desfasura in data de 08/03/2017, ore 09/00 la sediui societatii.

4.Dosarele se depun la sediul societatii pana la data de 01/03/ 2017.

5.Relatii la telefonul 0236816625.

 

Anunțul Concursului este => AICI

Scroll Up