Concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii contractuale – UAT Tecuci

Concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii contractuale – UAT Tecuci

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Tecuci organizeaza concurs in vederea ocuparii urmatoarelor functii contractuale :

A.2 posturi de consilier gradul IA din cadrul Biroului Fonduri Europene,perioada determinata.
B.1 post de consilier gradul I din cadrul Biroului Fonduri Europene, perioada determinata.
Conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,de veehime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
DOSARUL DE CONCURS
a) Cerere de inscriere la concurs;
b) Copia actului de identitate ;
c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) Copii carte de munca si/sau ,dupa caz adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) Cazierul judiciar ;
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare,eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine,in clar,numarul, data; numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
Actele prevazute la lit. b), c) si d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfasura la sediul UAT Municipiul Tecuci, din Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr. 66, astfel:
selectia dosarelor in data de 05.11.2014;
– proba scrisa in data de 02.12.2014,ora 11:00;
– interviu in data de 04.12.2014, ora 11:00.
Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 31.10.2014, ora 16:00 la sediul UAT Municipiul Tecuci,din Tecuci,str. 1 Decembrie 1918, nr.66.Relatiile se pot obtine de la sediul UAT Municipiul Tecuci,din Tecuci,str. 1 Decembrie 1918 nr.66, telefon : 0236-820561;0236-820562 ;persoana contact:d-na Tudose Despina.

http://www.municipiultecuci.ro/doc/2014/Anunt_concurs_20102014.pdf

Sursa: www.municipiultecuci.ro

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up