Concurs Director general – Direcţia generală Economică – aparatul de specialitate al primarului

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general – Direcţia generală Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tecuci, judeţul Galaţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice (în condiţiile prevăzute la art.31 din Legea nr.284/2010 – Lege – cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici:

1. Legea nr 7/2004 privind Codul de Conduita al functionarilor publici actualizata

2. Legea nr 188/1999 privind statutul functionarilor publici actualizata

3. Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal actualizata

4. HG 44/2004 entru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal actualizata

5. O.G. Nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală actualizata

6. Legea nr 500/2002 privind Finantele Publice actualizata

7. Legea nr 273/2006 privind Finantele Publice Locale actualizata

8. Legea Contabilitatii nr 82/1991

9. Legea nr 213/1998 privind bunurile proprietate publica

10. O.U.G. nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

11. H. G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

12. O.G. nr 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice

13. O.M.F.P. nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

14. O.G. nr 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive

15. O.M.F.P. nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

16. O.M.F.P. nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia

17. O.M.F.P. nr 1792/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

18. O.M.F.P. nr 3471/2008pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

19.O.M.F.P. nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

20. O.M.F.P. nr 3512/2008 privind documentele financiar – contabile

21. Legea nr 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

22. Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala actualizata

23. O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

24. Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr186/2014

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Sursa: posturi.gov.ro

Scroll Up