Anunț concurs recrutare personal – UAT COMUNA BRĂHĂȘEȘTI , JUDEȚUL GALAȚI

UAT  COMUNA  BRAHASESTI , JUDETUL GALATI

Anunta:

UAT  COMUNA  BRAHASESTI, Judetul Galati , organizeaza  concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice: Politist local, grad profesional debutant, clasa III, in cadrul compartimentului Politiei , Politist local, grad profesional principal, clasa III, in cadrul compartimentului Politiei Locale, Referent asistent, clasa III, in cadrul biroului Taxe si Impozite, Consilier principal, clasa I, in cadrul compartimentului Financiar Contabil, Referent debutant, clasa III, in cadrul compartimentului Registrul Agricol din cadrul  aparatului de specialitate al primarului  Comunei Brahasesti , judetul Galati in conformitate cu prevederile art. 1 alin (1) din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice , dupa cum urmeaza :

1.Numarul si nivelul postului scos la concurs :

  • Politist local, grad profesional debutant, clasa III, in cadrul compartimentului Politiei Locale – studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
  • Politist local, grad profesional principal, clasa III, in cadrul compartimentului Politiei Locale – studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, vechime 5 ani in specialitatea studiilor;
  • Referent asistent, clasa III, in cadrul biroului Taxe si Impozite – studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, vechime 6 luni in specialitatea studiilor;
  • Consilier principal, clasa I, in cadrul compartimentului Financiar Contabil – studii superioare, vechime 5 ani in contabilitate bugetara;
  • Referent debutant, clasa III, in cadrul compartimentului Registrul Agricol – studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.

2.Documentele solicitate candidatilor pentru concurs

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Dosarul de concurs se depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului , respectiv in perioada cuprinsa intre 26.08.2016 – 09.09.2016 , ora 12.00 , la sediul UAT Comuna Brahasesti.

Persoana de contact consilier RU Spanache Simona  – tel.0236867605

3.Conditii generale si specifice

a) studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat sau adeverinta de  absolvire a ciclului superior liceal;
b) studii superioare cu diploma de licenta
c) Cerinte specifice :
–  abilitati de comunicare , calitati etice si morale , comportament disciplinat , simt de raspundere , abilitati de lucru cu oamenii, comportament  nediscriminatoriu , cunostinte despre sistemul traditional al comunitatii rrome deservite.

Bibliografia se va afisa la sediul UAT Comuna Brahasesti cat si pe site – ul institutiei – www.primariabrahasesti.ro , Judetul Galati.

  1. Tipul probelor de concurs :

– data concursului – 26-28.03.2016 – ora 10,00 , la sediul UAT Comuna Brahasesti.
– selectia dosarelor  – 10.09.2016 – 02.09.2016
– proba scrisa – 26.09.2016 – ora 10,00.
– interviul – 28.09.2016– ora 10,00.

5.Bibliografia- se va afisa la sediul UAT Comuna Brahasesti cat si pe site – ul institutiei – www.primariabrahasesti.ro, Judetul Galati

Consilier resurse umane
Spanache Simona

Scroll Up